ออนไลน์
2
วันนี้
89
วานนี้
163


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ระบบกองทุนออมทรัพย์หมู่บ้าน


ระบบกองทุนออมทรัพย์หมู่บ้าน
สถิติเว็บไซต์
 
วัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชีกองทุนออมทรัพย์

1.  เป็นเครื่องมือในการควบคุมการฝากและถอนเงิน

2. ได้ข้อมูลการทำธุรกิจระหว่างกองทุนกับสมาชิก

3. ใช้ข้อมูลทางบัญชี  ในการควบคุมงานประเมินผลการปฏิบัติงานและวางแผนการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

4. ได้รายงานทางบัญชีที่ถูกต้อง แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดสรรกำไร

5. เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและวางแผนในการอนุมัติคำขอกู้
 
เมนูหลักของระบบกองทุนออมทรัพย์หมู่บ้าน

1. เมนูข้อมูลสมาชิก ประกอบด้วย บัญชีผู้ฝาก  บัญชีผู้กู้ และ กรรมการ

2. เมนูจัดการบัญชี/ดอกเบี้ย ประกอบด้วย เปิด/ปิดบัญชีผู้ฝาก  เปิด/ปิดบัญชีผู้กู้ ชำระค่าธรรมเนียม ฝากเงิน/ถอนเงิน  คำนวณดอกเบี้ย และคำนวณเงินปันผล

3. เมนูรายงาน ประกอบด้วยรายงานต่างๆ เช่น  รายงานสรุปการเปิด/ปิดบัญชีผู้ฝาก  สรุปเปิด/ปิดบัญชีเงินกู้ สรุปชำระค่าธรรมเนียม สรุปฝากเงิน/ถอนเงิน  รายการดอกเบี้ย  ยอดรวมเงินฝาก ยอดรวมเงินกู้ สมุดบัญชีผู้ฝาก สมุดบัญชีผู้กู้ และรายการชำระเงินกู้

4. เมนูจัดการผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย  ผู้ใช้งานระบบ และผู้ดูแลระบบ

5. เมนูข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วยเมนูสำหรับการตั้งค่าระบบ เช่น ชื่อกองทุน ชื่อชุมชน ยอดเงินสถาบันคงเหลือ รายการธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประเภทการกู้ วัตถุประสงค์การกู้  และคำนำหน้าชื่อ

6. เมนูแบบฟอร์ม ประกอบด้วยเมนูสำหรับพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ เช่น สมุดบัญชี ใบนำส่งฝากออมทรัพย์ ใบถอนออมทรัพย์ รายชื่อบัญชีผู้ฝาก และสัญญาเงินกู้


 
ตัวอย่างระบบกองทุนออมทรัพย์
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์