ออนไลน์
5
วันนี้
173
วานนี้
97


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ระบบใบเสร็จค่าน้ำประปา-ขยะมูลฝอย


โปรแกรมใบเสร็จค่าน้ำประปา-ขยะมูลฝอย
โปรแกรมจัดเก็บใบเสร็จค่าน้ำประปา เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานในการจัดเก็บค่าน้ำประปา จากสมาชิกผู้ใช้น้ำในแต่ละเดือน ทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็วขึ้น
สถิติเว็บไซต์
 
ความสามารถของระบบใบเสร็จค่าน้ำประปา

1.       ระบบนี้มีความง่ายต่อการใช้งาน สามารถทำการบันทึกข้อมูลผู้ใช้น้ำได้ครอบคลุมทั้งตำบล

2.       การคำนวณค่าน้ำในแต่ละเดือนสามารถทำได้ง่าย เพียงแต่ป้อนหมายเลขสมาชิกผู้ใช้น้ำและเลขมิเตอร์น้ำที่อ่านมาได้ในเดือนปัจจุบันเท่านั้น

3.       การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสามารถพิมพ์ได้ทั้งแบบเลือกเพียงหนึ่งใบ หรือแบบเลือกพิมพ์เป็นช่วง

4.       ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บเงินค่าน้ำจากสมาชิกได้ ระบบได้รองรับให้มีการป้อนใบเสร็จที่ไม่สามารถเก็บเงินได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณค่าน้ำในเดือนถัดไป

5.       ในกรณีที่สมาชิกผู้ใช้น้ำ นำเงินมาชำระค่าน้ำภายหลัง ระบบก็รองรับให้สามารถชำระเงินได้

6.       การรายงานสรุปยอดค่าน้ำ สามารถกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในรายงานได้อย่างอิสระ เช่น เลือกรายงานเป็นหมู่บ้าน เลือกรายงานเป็นเดือน เป็นต้น

7.       การรายงานยอดค้างจ่ายค่าน้ำ ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกับในข้อ 6

8.       การรักษาความปลอดภัยของระบบ ได้ออกแบบมาให้ผู้ใช้ทุกคนจะต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และจะต้องป้อนก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรม ทั้งนี้เพื่อต้องการบันทึกข้อมูลการเข้าใช้ระบบไว้ และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น


 
ตัวอย่างใบเสร็จใบและแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา
สถิติเว็บไซต์
 
ตัวอย่างระบบใบเสร็จค่าน้ำประปา-ขยะมูลฝอย
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์